Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

вторник, 3 януари 2017 г.

КОЙ и как финансира без конкурс НПО-тата в България?

МС всяка година захранва
НПО-та с държавни пари
Изразходването на държавни средства към НПО-тата в България продължава със страшна сила. Още през 2007 г. субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел от държавния бюджет са 7,1 млн. лв. На първо място, както и през следващите десет години е Българският червен кръст.
През 2007 г. за организацията се полагат 2,5 млн. лв. За тази година за БЧК са отделени 4 млн. лв. Интересното е, че за периода 2010-2017 г. независимо дали се увеличават или намаляват парите отиващи към НПО-тата за БЧК сумата винаги нараства. 

В разбивките през годините става ясно, че сдружения  с дублиращи се функции взимат не малко пари. Така например сдружение „Съюз на слепите в България“ за 2017 г. ще получи сумата от 628 000 лв. Пари отиват и при сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ - 80 000 лв., и сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ - 168 000 лв.

За период от 10 години държавна субсидия взимат и Съюзът на ветераните от войните в България. Само за тази година организацията ще получи 262 000 лв. Същите пари са били взети и през 2016 г. Интересно е да се види, колко ветерани от Втората световна война са останали живи в България. Простата сметка показва, че от края на войната са минали 72 години, при най-добрия случай воювалият тогава вече трябва да е на 92 години. 

Една от най-добре захранваната с държавни пари е - Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“. За тази година по тяхната сметка ще влезнат 416 000 лв. държавни пари. Тази сума се взима неизменно от 2012 г. досега. За 2011 г. парите са били 404 000 лв.

В държавния бюджет през последните две години е предвидена сумата от 70 000 лв. за Македонския научен институт. Той не се помещава в Македония, а в центъра на София на улица "Пиротска" №5, където е и централата на ВМРО. 

Само за 2017 г. държавни пари ще получат 30 неправителствени организации. За 2016 г. пари е имало за 29, а година по-рано са били - 27. Така излиза, че въпреки затрудненото финансово положение на страната ни, тя отделя пари за повече НПО-та. Увеличение има не само при броя на организациите, но и в сумите предвидени за тях. За 2015 г. държавата ги е подпомогнала с 10,3 млн. лв., за 2016 г. с 10,6 млн. лв., а за тази година са отделени рекордните 11,5 млн. лв. Българският червен кръст взима лъвския пай от 4 млн. лв., а на второ място се нарежда - Български институт за стандартизация. Само за тази година към него ще отидат 1,4 млн. лв. 

За опазването на българското културно наследство трудно се намират пари, но в същото време за регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа е предвидена финансова помощ от 412 000 лв. за следващите 12 месеца. Същата сума е била отделена и през 2013 г. Без промяна остава финансирането им и през следващите години. 

Така излиза, че в България най-добрият начин да просъществува една неправителствена организация е да кандидатства за държавна субсидия. Чрез нея обаче държавата делегира свои функции на НПО. Вместо да насърчава развитието на гражданско общество, каквато е целта на субсидията, държавата всъщност доплаща за дейности, които са неин ангажимент.

Цвета Кирилова
Държавното субсидиране продължава да се извършва без правила и критерии. "Организации, които действат, работят, показват видими резултати, но не получават международно финансиране, имат нелеката задача да се борят за своето оцеляване. И това не е никак лесно. Една неправителствена организация издържа дейността си със средства от дарения, с финансовата подкрепа на външни донори и с помощта на физически, и юридически лица. В тези трудни времена наистина оцеляването на неправителствените организации, които не се финансират от чуждестранни НПО-та донори или европейски програми е доста сложно. Задавам си въпроса, защо има организации, регистрирани по закона на ЮЛНЦ, които взимат преференциални средства от държавата. На какъв принцип получават те тези средства, защо няма конкурсно начало за това една или друга организация да получи финансови субсидии", пита Цвета Кирилова, председател на "Сдружение Азбукари". 

Тя допълни: 
Обидно ни е, когато привилегировани организации получават средства, без да е съобразен принципът на конкурсното начало и без да е налице история на организацията, която да доказва, че НПО-то е заслужило по обективни критерии тези средства и има нужния капацитет с административен и експертен опит. В подбора на организациите, финансирани от държавата, се наблюдават такива, които припокриват параметрите на своята дейност. Ако например държавният бюджет отделя средства за НПО-та между 10 и 13 милиона и те извършват някакъв вид социална дейност, смущаващото за мен е, защо в този случай Министерството на труда и социалната политика припокрива ролята си с тези организации и защо социалната дейност не се извършва от самото ведомство? Защо то е делегирало основната си функция в ръцете на тези организации? Така те извършват работата на самото министерство. Това са много сериозни проблеми. Ако се поразровим малко по-навътре, сигурно ще излязат доста интересни неща.
Промените: 

На 01.01.2018 г. влиза в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г./. Със закона по примера на САЩ и на редица страни от Европейския съюз се предвижда финансиране от страна на държавата за дейностите на НПО. За целта ежегодно ще се предвиждат и ще се изразходват средства от държавния бюджет. 
Според закона Министерският съвет приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Създава се Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който разработва и провежда политиките за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът ще координира и ще следи за изпълнението на стратегията. Той ще се състои от 15 членове – 14 представители на НПО и председател – вицепремиер без право на глас. Той няма да има самостоятелен щат, а неговата дейност ще се подпомага от администрацията на Министерския съвет.

До края на март 2018 г. Министерският съвет трябва да приеме Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, а до края на юни 2018 г. Съветът за развитие на гражданското общество трябва да приеме Правила за допустимите дейности, условията за финансиране, реда и механизмите за изразходване на средствата, условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектните предложения, изискванията към изпълнението на дейностите, отчетността на лицата с одобрени проекти, условията и реда за контрол върху изпълнението на проектите. 
Вероятно първите средства за подкрепа на НПО ще бъдат заложени в държавния бюджет за 2019 г. 

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ!

Eто всички държавни субсидии от 2007-2017 г.

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2007 г.

Наименование
Сума в лв.1.
Български Червен кръст - Нацио-


нален съвет
2 000 000
2.
Съюз на инвалидите в България
416 400
3.
Съюз на военноинвалидите и военно-


пострадалите
165 500
4.
Съюз на слепите в България, в т.ч. и


за Национален център за рехабилита-


ция на слепи - гр. Пловдив
485 000
5.
Българска асоциация на лица с инте-


лектуални затруднения
125 300
6.
Национален съюз на трудовопроиз-


водителните кооперации
280 800
7.
Национален център за социална


рехабилитация
198 400
8.
Асоциация на родителите на деца с


увреден слух
65 800
9.
Съюз на глухите в България
218 000
10.
Българска асоциация "Диабет"
238 000
11.
Асоциация на родителите на деца с


нарушено зрение
63 700
12.
Национална асоциация на слепо-


глухите в България
113 400
13.
Национална потребителна кооперация


на слепите в България
60 600
14.
Съюз на ветераните от войните в


България
177 500
15.
Асоциация на Национален съюз на


кооперациите на инвалидите, Нацио-


нална федерация на работодателите на


инвалидите и Съюз на военноинвалид-


ните кооперации в България
182 700
16.
Сдружение "Комисия интеграция на


хората с трайни увреждания"
32 400
17.
Център за психологически изследвания


и психотерапия
114 800
18.
Асоциация на организации на хора с


увреждания и организации за хора с


увреждания
30 900
19.
Съюз на народните читалища
30 000
20.
Рилска Света обител - Рилски манастир
461 800
21.
Български институт по стандартизация
900 000
22.
Резерв от средства за финансиране на


проекти на юридически лица с


нестопанска цел, вписани в централ-


ния регистър по чл. 45 от Закона за


юридическите лица с нестопанска цел
740 500

Всичко:
7 101 300


Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2008 г.


1. Български Червен кръст - Национален съвет 2 500 000

2. Съюз на инвалидите в България 500 000

3. Съюз на военноинвалидите и военно-пострадалите 199 000

4. Съюз на слепите в България 550 000

5. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 150 000

6. Национален съюз на трудово производителните кооперации 337 000

7. Национален център за социална рехабилитация 250 000

8. Асоциация на родителите на деца с увреден слух 79 000

9. Съюз на глухите в България 262 000

10. Българска асоциация "Диабет" 286 000

11. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 70 000

12. Национална асоциация на слепоглухите в България 136 000

13. Национална потребителна кооперация на слепите в България 80 000

14. Съюз на ветераните от войните в България 213 000

15. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България 220 000

16. Сдружение "Комисия интеграция на хората с трайни увреждания" 45 000

17. Център за психологически изследвания и психотерапия 140 000

18. Асоциация на организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания 49 003

19. Съюз на народните читалища 45 000

20. Рилска Света обител – Рилски манастир 490 000

21. Български институт за стандартизация 965 000

22. Национален дарителски фонд "13 века България" 100 000

23. Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния ре гистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел 1 000 000

Всичко:

8 666 003

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2009 г.

      Наименование     Сума в лв.
                 
1.      Български червен кръст – Национален съвет     3 000 000
2.      Съюз на инвалидите в България     600 000
3.      Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите    238 008
4.      Съюз на слепите в България  660 000
5.      Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 180 000
6.      Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации         404 004
7.      Национален център за социална рехабилитация         300 000
8.      Асоциация на родителите на деца с увреден слух      94 008
9.      Съюз на глухите в България  314 004
10.    Българска асоциация "Диабет"        343 002
11.     Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 78 000
12.    Национална асоциация на слепоглухите в България   163 002
13.    Национална потребителна кооперация на слепите в България      96 000
14.    Съюз на ветераните от войните в България       255 000
15.    Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България 264 000
16.    Сдружение "Комисия интеграция на хората с трайни увреждания"        54 000
17.    Център за психологически изследвания   168 000
18.    Българска асоциация за невромускулни заболявания 50 004
19.    Асоциация на родители на деца с епилепсия     50 004
20.    Съюз на народните читалища         84 000
21.    Рилска Света обител – Рилски манастир  580 000
22.    Български институт за стандартизация    1 074 000
23.    Национален дарителски фонд "13 века България"      220 000
24.    Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  1 035 000
         Всичко:      10 307 005

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2010 г.

№ Наименование Сума в лв.

1. Български червен кръст - Национален съвет 3 000 000
2. Съюз на инвалидите в България 600 000
3. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите 238 008
4. Съюз на слепите в България 610 000
5. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 180 000
6. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации 404 004
7. Национален център за социална рехабилитация 300 000
8. Асоциация на родителите на деца с увреден слух 94 008
9. Съюз на глухите в България 314 004
10. Българска асоциация "Диабет" 343 002
11. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 78 000
12. Национална асоциация на слепоглухите в България 163 002
13. Национална потребителна кооперация на слепите в България 96 000
14. Съюз на ветераните от войните в България 255 000
15. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите,
Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на
военноинвалидните кооперации в България 264 000
16. Сдружение "Комисия по интеграция на хората с трайни увреждания" 54 000
17. Център за психологически изследвания 168 000
18. Българска асоциация за невромускулни заболявания 50 004
19. Национална организация "Малки български хора" 40 000
20. Асоциация на родители на деца с епилепсия 50 004
21. Съюз на народните читалища 84 000
22. Рилска Света обител - Рилски манастир 580 000
23. Български институт за стандартизация 1 074 000
24. Национален дарителски фонд "13 века България" 220 000
25. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство 400 000
26. Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" 150 000
27. Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел 800 000
Всичко: 10 612 006

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2011 г.

Наименование
Сума в лв.1.
Български червен кръст - Национален съвет
3 000 000
2.
Съюз на инвалидите в България
600 000
3.
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите
238 008
4.
Съюз на слепите в България
610 000
5.
Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения
180 000
6.
Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации
404 004
7.
Национален център за социална рехабилитация
300 000
8.
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
94 008
9.
Съюз на глухите в България
314 004
10.
Българска асоциация "Диабет"
343 002
11.
Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
78 000
12.
Национална асоциация на слепоглухите в България
163 002
13.
Национална потребителна кооперация на слепите в България
96 000
14.
Съюз на ветераните от войните в България
255 000
15.
Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите,
264 000

Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на


военноинвалидните кооперации в България

16.
Сдружение "Комисия по интеграция на хората с трайни увреждания"
54 000
17.
Център за психологически изследвания
168 000
18.
Българска асоциация за невромускулни заболявания
50 004
19.
Национална организация "Малки български хора"
40 000
20.
Асоциация на родители на деца с епилепсия
50 004
21.
Съюз на народните читалища
84 000
22.
Рилска Света обител - Рилски манастир
580 000
23.
Български институт за стандартизация
1 074 000
24.
Национален дарителски фонд "13 века България"
220 000
25.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство
400 000
26.
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"
200 000
27.
Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица
750 000

с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл.45 от Закона


за юридическите лица с нестопанска цел


Всичко:
10 612 006


Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2012 г.
Наименование
Сума в лв.

1.
Български Червен кръст – Национален съвет
3 100 000
2.
Съюз на инвалидите в България
617 000
3.
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите
246 000
4.
Съюз на слепите в България
628 000
5.
Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения
185 000
6.
Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации
416 000
7.
Национален център за социална рехабилитация
309 000
8.
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
98 000
9.
Съюз на глухите в България
324 000
10.
Българска асоциация „Диабет“
353 000
11.
Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
80 000
12.
Национална асоциация на слепоглухите в България
168 000
13.
Национална потребителна кооперация на слепите в България
99 000
14.
Съюз на ветераните от войните в България
262 000
15.
Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България
272 000
16.
Сдружение „Комисия интеграция на хората с трайни увреждания“
56 000
17.
Център за психологически изследвания и психотерапия
220 000
18.
Българска асоциация за невромускулни заболявания
52 000
19.
Национална организация „Малки български хора“
46 000
20.
Асоциация на родители на деца с епилепсия
52 000
21.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
206 000
22.
Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
45 000
23.
Национален алианс за социална отговорност
200 000
24.
Съюз на народните читалища
86 000
25.
Рилска Света обител – Рилски манастир
597 000
26.
Български институт за стандартизация
1 105 000
27.
Национален дарителски фонд „13 века България“
226 000
28.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство
412 000

Всичко:
10 460 000

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2013 г.
Наименование
Сума в лв.

1.
Български Червен кръст
3 100 000
2.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
617 000
3.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
246 000
4.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
628 000
5.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
185 000
6.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
416 000
7.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
98 000
8.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
324 000
9.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
353 000
10.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
80 000
11.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
168 000
12.
Съюз на ветераните от войните в България
262 000
13.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272 000
14.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
220 000
15.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
52 000
16.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
46 000
17.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
52 000
18.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
206 000
19.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
45 000
20.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
200 000
21.
Съюз на народните читалища
86 000
22.
Рилска Света обител – Рилски манастир
597 000
23.
Български институт за стандартизация
1 105 000
24.
Национален дарителски фонд „13 века България“
226 000
25.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
412 000

Всичко:
9 996 000


Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2014 г.

Наименование
Сума в лв.
1.
Български Червен кръст
3100 000
2.
Сдружение "Съюз на инвалидите в България"
617 000
3.
Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"
246 000
4.
Сдружение "Съюз на слепите в България"
628 000
5.
Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"
185 000
6.
Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"
416 000
7.
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
98 000
8.
Сдружение "Съюз на глухите в България"
324 000
9.
Сдружение "Българска асоциация "Диабет"
353 000
10.
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"
80 000
11.
Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"
168 000
12.
Съюз на ветераните от войните в България
262 000
13.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272 000
14.
Сдружение "Център за психологически изследвания"
220 000
15.
Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"
52 000
16.
Сдружение "Национална организация "Малки български хора"
46 000
17.
Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия"
52 000
18.
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"
206 000
19.
Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"
45 000
20.
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"
200 000
21.
Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"
99 000
22.
Съюз на народните читалища
86 000
23.
Рилска Света обител - Рилски манастир
597 000
24.
Български институт за стандартизация
1280 000
25.
Национален дарителски фонд "13 века България"
226 000
26.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
412 000

Всичко:
10 270 000


За 2015 г.

Наименование

Сума в лв.

I.
Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел за 2015 г.
10 370 000
1.
Български Червен кръст
3 100 000
2.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
617 000
3.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
246 000
4.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
628 000
5.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
185 000
6.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
416 000
7.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
98 000
8.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
324 000
9.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
353 000
10.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
80 000
11.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
168 000
12.
Съюз на ветераните от войните в България
262 000
13.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272 000
14.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
220 000
15.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
52 000
16.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
46 000
17.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
52 000
18.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
206 000
19.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
45 000
20.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
200 000
21.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
99 000
22.
Съюз на народните читалища
86 000
23.
Рилска Света обител – Рилски манастир
597 000
24.
Български институт за стандартизация
1 280 000
25.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
412 000
26.
Национален дарителски фонд „13 века България“
226 000
27.
Съюз на тракийските дружества в България
100 000

За 2016 г.


Наименование

Сума

I.
Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел за 2016 г.
10 642 000
1.
Български Червен кръст
3 100 000
2.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
617 000
3.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
246 000
4.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
628 000
5.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
185 000
6.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
416 000
7.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
98 000
8.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
324 000
9.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
353 000
10.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
80 000
11.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
168 000
12.
Съюз на ветераните от войните в България
262 000
13.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272 000
14.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
220 000
15.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
52 000
16.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
46 000
17.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
52 000
18.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
206 000
19.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
45 000
20.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
200 000
21.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
99 000
22.
Съюз на народните читалища
86 000
23.
Рилска Света обител – Рилски манастир
597 000
24.
Български институт за стандартизация
1 430 000
25.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
412 000
26.
Национален дарителски фонд „13 века България“
226 000
27.
Съюз на тракийските дружества в България
100 000
28.
Национална асоциация на хората с придобити увреждания
52 000
29.
Македонски научен институт
70 000


Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел за 2017 г.
№ Наименование Сума в лв.

I. Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел 11 542 000

1. Български Червен кръст 4 000 000
2. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617 000
3. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246 000
4. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628 000
5. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185 000
6. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416 000
7. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98 000
8. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324 000
9. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353 000
10. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80 000
11. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168 000
12. Съюз на ветераните от войните в България 262 000
13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272 000
14. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 220 000
15. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52 000
16. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46 000
17. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52 000
18. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206 000
19. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45 000
20. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200 000
21. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ 99 000
22. Национална асоциация на хората с придобити увреждания 52 000
23. Съюз на народните читалища 86 000
24. Рилска Света обител – Рилски манастир 199 000
25. Троянски ставропигиален манастир "Успение Богородично" 199 000
26. Бачковски манастир "Успение Богородично" 199 000
27. Български институт за стандартизация 1 430 000
28. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412 000
29. Национален дарителски фонд „13 века България“ 226 000
30. Съюз на тракийските дружества в България 100 000
31. Македонски научен институт 70 000